Basketbalový klub mládeže Nitry

BKM SPU NITRA

Železničiarska 15
Nitra
94901
Instagram: @bkmspunitra

bkmspunr@gmail.com

Zápisnica zo dňa 25.06.2018

25.06.2018 16:30

 Zápisnica BKM SPU Nitra zo dňa 25.6.2018

 

     Počet zúčastnených členov 5 – Mečiar, Miháliková, Jurkin, Sáraz, Kapustík

          Program :

1. Prejednanie pripravenosti jednotlivých družstiev na prihlásenie do sezóny

2018/2019

2. Prejednanie tréningových priestorov družstiev na sezónu 2018/2019

3. Rôzne

Termíny prihlášok SBA  27.7.2018 – muži, juniori, kadeti a st. žiaci

17.8.2018 – prihlášky nižšie súťaže

Predpokladaný počet družstiev prihlásených do súťaží SBA 2018/2019 :

1. Muži – tréner Ľ.Urban zodpovedný za zloženie družstva mužov pre 1.ligu na sezónu 2018/2019 ved. družstva J.Mečiar

2. Juniori – tréner R.Anda zodpovedný za zloženie družstva juniorov pre DL juniorov na sezónu 2018/2019 ved. družstva M. Sáraz

3. Kadeti – tréner P.Zákopčan zodpovedný za zloženie mužstva kadetov pre DL kadetov na sezónu 2018/2019 ved. družstva A.Miháliková

4. Žiaci – tréner Ľ.Urban zodpovedný za zloženie družstva žiakov pre súťaž na sezónu 2018/2019 ved. družstva p. Aboudiová

5. Mladší žiaci /2006/ tréner – P.Seman zodpovedný za zloženie družstva pre súťaž na sezónu 2018/2019 ved. družstva p. Tabiová

6. Starší mini /2007/ tréner Š.Gabriel zodpovedný za zloženie družstva pre súťaž na sezónu 2018/2019 ved. družstva  ?

7. Mladší mini /2008/ tréner Š.Gabriel zodpovedný za zloženie družstva pre súťaž na sezónu 2018/2019 ved. družstva  ?

8. Prípravka ročník 2009 zodpovedný za výber R.Anda

9. Prípravka ročník 2010 zodpovedný za výber Ľ.Urban

 

    V prípade viacerých výberov v jednotlivom ročníku na ZŠ budú akceptované aj výbery A a B ktoré sa neskôr zlúčia pre súťaž.

2. Prejednanie tréningových priestorov pre družstiev na sezónu 2018/2019

    p. Mečiar poverený na jednanie s primátorom pre pridelenie tréningových       jednotiek  v MH 3-4 tréningy v týždni. /  družstvo mužov prípadne juniorov /

Zvýšenie počtu tréningov pre nižšie kategórie je možné avšak je potrebné nájsť prostriedky na dofinancovanie. / sponzori, časť financií po mesačnom vyučtovaní členských poplatkov  jednotlivých družstiev /

 

Spôsob samofinancovania jednotlivých družstiev /okrem družstva mužov /

 

a. Od 1.8.2018 platenie členských príspevkov vedúcim jednotlivých družstiev podľa stanovenej výšky družstva -  platenie na účet klubu sa ruší

Vedúci družstva predloží koncom každého mesiaca vyučtovanie výberu členských poplatkov. Po odpočítaní nákladov družstva ostatné finančné prostriedky podľa priloženej súpisky budú uložené na účet klubu a použité na dofinancovanie tréningových priestorov prípadne poplatkov SBA / rozhodcovia, iné /

 

b. Rozdelenie 2% z dane po identifikácii prostriedkov budú pridelené každému družstvu podľa toho, ktorý rodič to poukázal len družstvu, ktorého rodičia sa podielali na 2% z dane. To isté platí aj pre sponzorský dar rodiča / organizácii / len pre družstvo určenia financií.

Zodpovedný vedúci jednotlivých družstiev. BKM SPU Nitra bude pre všetky družstvá vytvárať podmienky, aby chod klubu bol bezproblémový a bude na všetky činnosti na čo klub bude mať dostatok financií. / dresy, sústredenia, hradenie všetkých poplatkov SBA prípadne finálové turnaje, prípravné zápasy atd´. iné aktivity /

 

3. Rôzne

 

Výbor schválil vyučtovanie finančných prostriedkov z Centra voľného času Domino / dresy, basketbalové lopty /

Prezident klubu informoval výbor o účasti na rodičovskom združení ročníkov 2006, 2007 a 2008 a odovzdaní ročníka 2006 trénerovi Petrovi Semanovi, ktorý zároveň predstavil svoj realizačný tím a tréningy aj počas voľného mesiaca júl. Výbor BKM odsúhlasil návrh nového loga klubu /sova/, ktoré postupne nahradí staré logo /tiger/ a to bez finančných nákladov.

Výbor vyhodnotil finálový turnaj DL kadetov zvládnutý a finančne vykrytý a ďakuje za pomoc všetkých, ktorí sa na tom zúčastnili.

Výbor chce poďakovať všetkým družstvám trénerom a ich realizačným tímom za sezónu 2017/2018 a reprezentáciu BKM SPU Nitra.

Výbor vysoko vyzdvihol účinkovanie družstva mladších žiakov Ľ.Urbana a zisk tretieho titulu majstra SR po sebe a taktiež historické tretie miesto kadetov R.Andu  v DL SR kadetov.

 

V Nitre 25.6.2018

zápis Miháliková