Basketbalový klub mládeže Nitry

BKM SPU NITRA

Železničiarska 15
Nitra
94901
Instagram: @bkmspunitra

bkmspunr@gmail.com

Podpora starostlivosti o športovo talentovanú mládež v rámci mládežníckeho basketbalu

 

BASKETBALOVÝ KLUB MLÁDEŽE SPU NITRA s podporou mesta NITRA a darcov zriaďuje sociálny fond na podporu starostlivosti o športovo talentovanú mládež zo sociálne znevýhodnených rodín.

 

Cieľom tejto podpory je:

  1. Umožniť čo najväčšiemu počtu talentovaných žiakov základných škôl zo sociálne znevýhodnených rodín sa venovať športovým aktivitám pod odborným vedením kvalifikovaných trénerov športových klubov, ako aj učiteľov telesnej výchovy.
  2. Hlavným cieľom je podpora športových aktivít mládeže zo sociálne znevýhodnených rodín, jej celoročnej športovej činnosti a aktívneho trávenia voľného času na športoviskách v mládežníckych kategóriách chlapcov a dievčat. Uvedenou činnosťou sa zabezpečuje rozvoj a kontinuita úspešného športového odvetvia v Nitre – BASKETBALU.
  3. Zámer podpory športovo talentovanej mládeže je v  súlade aj s prioritami v oblasti štátnej športovej reprezentácie, cieľom ktorého je vytvoriť systém starostlivosti o športovo talentovanú mládež, ktorý bude schopný pripravovať športovcov pre potreby štátnej športovej reprezentácie a bude pružne reagovať na jej meniace sa potreby.
  4. Úlohou projektu je umožniť pravidelné športové aktivity čo najväčšiemu počtu talentovaných detí a mládeže vo vekovej skupine 6 až 16 rokov zo sociálne znevýhodnených rodín, vytvárať u detí a mládeže trvalý vzťah k športu a vytvoriť predpoklady na prejavenie športového talentu.

 

Financovanie:

Financovanie tohto systému je viaczdrojové, najmä však:

  1. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) - sekcia regionálneho školstva prostredníctvom príslušných školských úradov, formou projektov. Prostriedky sa budú čerpať v zmysle zásad uvedených v konkrétnom programe.
  2. MŠVVaŠ SR - sekcia štátnej starostlivosti o šport, prostredníctvom Národného programu rozvoja športu - podprogram 02601 a 02603, formou projektov. Finančné prostriedky sa budú čerpať v zmysle zásad uvedených podprogramov.
  3. Samospráva, z položky rozpočtu Prostriedkov a darov. Prostriedky budú využité najmä na podporu talentovanej mládeže z ekonomicky slabších vrstiev spoločnosti. Výška príspevkov na žiaka - športovca sa určí kalkuláciou, ktorá bude súčasťou žiadosti o podporu, vrátane zásad čerpania prostriedkov.
  4. Športové zväzy a kluby. Finančné prostriedky sa budú každoročne žiadať a čerpať v zmysle zásad určeným športovým zväzom a klubom.
  5. Sponzori a rodičia. Sponzori vo forme finančných alebo vecných darov, o využití ktorých bude klub informovať. Rodičia prispievajú na činnosť vo výške kalkulovaných a nevyhnutných nákladov, ak na túto činnosť iné finančné zdroje, respektíve krytie.