Basketbalový klub mládeže Nitry

BKM SPU NITRA

Železničiarska 15
Nitra
94901
Instagram: @bkmspunitra

bkmspunr@gmail.com

O nás

 

Myšlienka na vytvorenie mládežníckeho basketbalu v Nitre vznikla v polovici roku 2008 ako reakcia na neutešený stav tohto krásneho športu v jednom z najväčších miest Slovenska. V Nitre, napriek tomu, že v kategórii mužov basketbalový tím obsadzuje popredné miesta v extraligovej súťaží, prakticky neexistovala systematická a kompetentná výchova mladých basketbalistov. Pri zvažovaní možností ako zmeniť uvedený stav sa ako najjednoduchšie riešenie ponúkalo postupné vybudovanie mládežníckej štruktúry prípravy v existujúcom extraligovom klube mužov. Po podrobnejšom preskúmaní problematiky sme dospeli k záveru, že prílišná závislosť extraligového družstva od sponzorov, ich častá výmena a tlak na krátkodobé výsledky neumožňuje zaručiť stabilné dlhodobé podmienky, bez ktorých nie je možné v mládežníckom športe pracovať. Rozhodli sme sa navrhnúť a vybudovať basketbalový klub od základu tak, aby bol po odbornej aj materiálnej stránke schopná zabezpečiť prípravu mladých basketbalistov vo všetkých vekových kategóriách od 6 do 19 rokov.

 

1. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ A CIELE

Pri spracovaní základnej koncepcie klubu sme vychádzali z týchto základných predpokladov:

 • deti je potrebné zoznamovať so športovými aktivitami v čo najnižšom veku, kedy sa vytvárajú základné návyky, aby bolo možné „bojovať“ s návykmi na pasívne aktivity (napr. internet, televízia a pod.)
 • v najnižších vekových kategóriách je nutné zabrániť tlaku na výsledky a úzku špecializáciu v danom športe a umožniť rozvoj všestranných pohybových schopností, hravosti a súťaživosti
 • v najnižších vekových kategóriách je potrebné spolupracovať so školami, čo zníži náklady tréningového procesu a umožní tak aj deťom z chudobnejších rodín zapojiť sa činnosti a zároveň sa bude možné už v najnižších vekových kategóriách získať prehľad o talentovaných jedincoch
 • je potrebné pokryť celý rozsah mládežníckych družstiev vo všetkých vekových kategóriách od 10 do 19 rokov (7 družstiev)
 • súčasťou základných pravidiel fungovania klubu bude jednotná koncepcia prípravy v jednotlivých vekových kategóriách, ktorá okrem basketbalovej prípravy bude zahrňovať aj prípravu kondičnú, regeneráciu, zdravotnú starostlivosť a výchovu k správnym stravovacím návykom
 • je potrebné zabezpečiť kontakt zverencov klubu s profesionálnym športom, či už formou spolupráce s miestnymi extraligovými klubmi, alebo pozývaním basketbalových osobností na plánované letné kempy.
 • najvážnejším problémom slovenského športu je absolútny nedostatok odborne zdatných a zapálených pracovníkov na všetkých úrovniach činnosti, preto je potrebné zabezpečiť výchovu trénerov, vedúcich družstiev, ale aj rozhodcov a funkcionárov klubu
 • je potrebné dbať na primerané zapojenie rodičov detí do života klubu, keďže pri súčasnej ekonomickej náročnosti nie je možné bez ich podpory existovať, ale pevnými pravidlami zabrániť ich nežiaducim zásahom do činnosti
 • je potrebné dbať na prehľadnosť a čistotu financovania klubu, v záujme zachovania si dôvery sponzorov a členov klubu
 • je potrebné zabezpečiť stabilné sídlo klubu, v ktorých by mohol prebiehať dôstojný športový ale aj klubový život

Na základe východiskových bodov a cieľov bola vypracovaná základná štruktúra činnosti klubu:

 

1.1. Všeobecná príprava detí na školách (od 6 do 9 rokov)

Cieľom všeobecnej prípravy detí v tomto veku je poskytnúť zmysluplnú alternatívu iným prevažne statickým aktivitám, ktoré deti v súčasnosti vykonávajú (televízia, internet a pod.) Tento vek dieťaťa je ideálny na vypestovanie základných návykov fyzických ale aj mentálnych. Príprava je koncipovaná hravou formou a univerzálne, aby dieťa zaujala a oboznámila s širokou paletou športov a umožnila tak jemu, ale aj jeho rodičom, vybrať vhodnú športovú aktivitu v budúcnosti.

Základným predpokladom je spolupráca so základnými školami, kde škola poskytuje priestorové a materiálne zabezpečenie prípravy a klub zabezpečuje personálnu a metodickú zložku prípravy. Táto kombinácia znižuje náklady na minimum a umožňuje tak zúčastniť sa tréningového procesu väčšiemu počtu detí. Príprava bude koncipovaná v zmiešaných družstvách chlapcov a dievčat. Okrem základnej basketbalovej prípravy je v tejto vekovej kategórii potrebné zabezpečiť prípravu aj v iných oblastiach:

 • Všeobecný pohybový rozvoj dieťaťa
 • Základné zručnosti konkrétnych športov
 • atletika
 • gymnastika
 • plávanie
 • kolektívne športy (basketbal, hádzaná, volejbal apod.)
 • Jazyková príprava športová terminológia
 • Smerovanie dieťaťa k vhodnému športu
 • Lokálna (napr. medziškolská) súťaž

 

1.2. Basketbalová príprava (od 9 do 19 rokov)

Cieľom špeciálnej basketbalovej prípravy je vybudovať v priebehu 5 – 7 rokov celú mládežnícku pyramídudružstiev chlapcov a zároveň poskytnúť v rámci odborných kapacít klubu možnosť špeciálnej kondičnej prípravy pre ďalšie druhy športov. Súčasťou práce klubu bude súbežne s rastom počtu družstiev vychovávať trénerov a vedúcich družstiev v našom regióne, bez ktorých nie je možné zabezpečiť dlhodobú existenciu mládežníckeho basketbalu v Nitre a okolí.

Štruktúra družstiev a činnosti:

 • mladší minižiaci 10-11 rokov
 • starší minižiaci 11-12 rokov
 • mladší žiaci 12-13 rokov
 • žiaci 13- 14 rokov
 • starší žiaci 14-15 rokov
 • kadeti 15-17 rokov
 • juniori 17-19 rokov