Basketbalový klub mládeže a mužov Nitry

BKM SPU NITRA

Železničiarska 15
Nitra
94901
Instagram: @bkmspunitrabkmspunitra@gmail.com

Stanovy BKM SPU Nitra

I. Základné ustanovenia

 1. Názov klubu:    BKM SPU Nitra
 2. Sídlo klubu:     Železničiarska 15, 949 01 Nitra

Športový klub BKM SPU Nitra (ďalej len „športový klub“) je dobrovoľným združením občanov, je založený za účelom uspokojovania rozvoja a podpory telesnej kultúry a športu detí a mládeže so zameraním na rozvoj pohybových aktivít a basketbalu.

Športový klub je samostatnou, nezávislou, apolitickou právnickou osobou, ktorá vyvíja svoju činnosť na demokratických princípoch. Nikto nesmie byť nútený k členstvu a činnosti v tomto klube. Z klubu môže každý dobrovoľne a slobodne vystúpiť.

Športový klub môže dobrovoľne vstupovať do vyšších foriem združení za účelom obhajovania a presadzovania spoločných záujmov a potrieb svojich členov.

 

II. Cieľ činnosti

Cieľom činnosti športového klubu je všestranný rozvoj, podpora a vytváranie podmienok na rozvoj športovej činnosti, najmä so zameraním na rozvoj pohybových aktivít a basketbalu.

 

III. Členstvo v klube

1. Členstvo v klube môže byť :

 

 • riadne
 • čestné

 

2. Členstvo v klube je dobrovoľné. Členom klubu sa môže stať každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá má predpoklady podieľať sa na rozvoji činnosti klubu a ktorá súhlasí s týmito stanovami a ďalšími vnútornými predpismi klubu.

3. Riadne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky doručenej klubu, súhlasu správnej rady klubu uvedeného v zápisnici z jej zasadnutia a uhradením členského poplatku. U záujemcoch o členstvo mladších ako 18 rokov, musí byť prihláška podpísaná jeho zákonným zástupcom. V písomnej prihláške musia byť uvedené potrebné identifikačné údaje záujemcu a jeho súhlas so stanovami klubu. O prijatí, alebo neprijatí nového člena rozhoduje správna rada klubu najneskôr do 30 dní od prijatia písomnej prihlášky.

4. Čestné členstvo sa udeľuje jednotlivcom, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj klubu. O udelení štatútu čestného člena rozhoduje členská schôdza. Návrh na prijatie za čestného člena môže podať ktorýkoľvek člen klubu doručením písomného návrhu správnej rade klubu najneskôr 10 dní pred konaním členskej schôdze.

5. Dokladom o členstve je členský preukaz. Platnosť členstva je podmienená zaplatením členského poplatku na bežný kalendárny rok v správnou radou stanovej výške a určenej lehote.

6. Členstvo v klube zaniká :

 

 • vystúpením – dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z klubu
 • vyškrtnutím pre opakované neplnenie povinností člena
 • vylúčením ak člen opakovane napriek písomnému upozorneniu porušuje členské povinnosti, alebo pre iné závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v klube (napr. porušenie stanov a iných vnútorných predpisov klubu, činnosť ktorá nie je v súlade s cieľmi a záujmami klubu, správanie v rozpore s etikou a morálkou atď.)
 • úmrtím člena
 • zrušením klubu

 

O vyškrtnutí a vylúčení rozhoduje správna rada klubu. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo člen klubu odvolať sa k najvyššiemu orgánu klubu (členská schôdza).

 

IV. Práva a povinnosti členov

1. Riadni členovia klubu majú právo najmä:

 

 • zúčastňovať sa na členských schôdzach klubu,
 • zúčastňovať sa zasadnutí orgánov klubu, kde sa hodnotí jeho činnosť, neplnenie povinností alebo porušenie stanov a iných vnútorných predpisov klubu,
 • zúčastňovať sa všetkých podujatí organizovaných klubom,
 • slobodne vyjadrovať svoj názor na činnosť a dianie v klube,
 • predkladať písomné pripomienky, návrhy, námety a oprávnené požiadavky a žiadať na ne do 30 dní odpoveď,
 • byť volený do orgánov klubu - podmienkou je dosiahnutý vek 18 rokov,
 • zúčastňovať sa volieb orgánov klubu. Volebné právo má člen klubu, ktorý najneskôr v deň konania členskej schôdze dosiahol 18 rokov veku.
 • využívať zariadenie klubu v súlade so schválenými vnútornými normami klubu
 • má právo z klubu slobodne vystúpiť,

 

2.Riadni členovia klubu majú povinnosť najmä:

 • dodržiavať tieto stanovy, ďalšie vnútorné predpisy klubu ako aj všeobecne záväzné právne predpisy dotýkajúce sa činnosti klubu
 • správať sa slušne voči členom a návštevníkom klubu
 • plniť úlohy určené mu správnou radou
 • šetriť, chrániť a zveľaďovať majetok vo vlastníctve alebo v prenájme klubu
 • riadne a včas uhrádzať členský príspevok a ďalšie poplatky stanovené orgánmi klubu (členská schôdza, správna rada)
 • aktívne sa podieľať na činnosti klubu, riadne a včas vykonávať zverené funkcie
 • dodržiavať predpisy, smernice a uznesenia orgánov SBA a klubu
 • zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla poškodiť záujmy a dobré meno klubu

 

3. Čestný člen klubu má právo :

 

 • aktívne sa podieľať na činnosti klubu
 • zúčastňovať sa rokovaní orgánov klubu
 • predkladať návrhy a pripomienky k činnosti klubu
 • podporovať ciele klubu a napomáhať šíreniu dobrého mena klubu

 

Čestný člen nemá hlasovacie právo.

 

V. Orgány klubu

Orgánmi klubu sú:

 1. Členská schôdza (najvyšší orgán)
 2. Správna rada (výkonný orgán)
 3. Predseda a podpredseda (štatutárny orgán)
 4. Revízor (kontrolný orgán)

 

VI. Členská schôdza

Je najvyšším orgánom klubu, tvoria ju všetci členovia klubu. Zvoláva ju správna rada najmenej raz za kalendárny rok písomnou pozvánkou doručenou minimálne 7 dní pred konaním. Pozvánka sa pokladá za doručenú, ak je v uvedenej lehote vyvesená na vývesnej tabuli klubu alebo uverejnená na internetovej stránke klubu. Mimoriadnu členskú schôdzu zvolá správna rada tak aby sa konala do 35 dní po doručení petície členov klubu správnej rade, ak o ňu požiada z vážnych dôvodov minimálne 1/2 riadnych členov klubu. Mimoriadnu členskú schôdzu zvolá správna rada aj v prípade, ak  sa z nejakých dôvodov zníži počet členov správnej rady na menej ako polovicu. Zvolá ju tak, aby sa konala do 35 dní od vzniku tejto situácie. Členská schôdza je uznášania schopná ak je prítomná minimálne 1/2 riadnych členov klubu s právom voliť. Rozhodnutia členskej schôdze sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov klubu.

 

Členská schôdza:

 • schvaľuje a mení stanovy
 • volí a odvoláva predsedu klubu
 • volí a odvoláva členov správnej rady
 • volí  a odvoláva revízora klubu
 • schvaľuje správu o činnosti a hospodárení klubu za predchádzajúci rok
 • schvaľuje plán činnosti a rozpočet klubu na bežný rok
 • plní úlohu odvolacieho orgánu voči rozhodnutiam správnej rady
 • rozhoduje o zániku klubu, zlúčení s iným občianskym združením, dobrovoľnom rozpustení klubu

 

VII. Správna rada

Je výkonným orgánom klubu. Riadi činnosť klubu a rozhoduje o všetkých záležitostiach klubu v období medzi členskými schôdzami. Správna rada je zložená najmenej z 3 členov (vrátane predsedu klubu) zvolených členskou schôdzou na obdobie 4 rokov. Predseda klubu sa stáva predsedom správnej rady a zároveň štatutárnym zástupcom klubu. Správna rada si volí podpredsedu, ktorý sa stáva zároveň druhým štatutárnym zástupcom klubu. Rozdelenie a pomenovanie ďalších funkcií ako aj náplň ich činnosti je v právomoci správnej rady. Správna rada sa schádza podľa potreby, minimálne však 1 krát za mesiac. Zasadnutie správnej rady zvoláva predseda alebo podpredseda klubu. Správna rada je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov správnej rady.  V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu klubu. Okrem štatutárneho zástupcu môžu v mene klubu vystupovať a klub zastupovať navonok ďalší členovia správnej rady, ak sú k tomu písomne splnomocnení správnou radou. O tomto musí byť vykonaný zápis v zápisnici zo zasadnutia správnej rady. Ak sa vzdá funkcie predseda klubu, zastupuje klub do vykonania najbližšej členskej schôdze podpredseda. Ak sa vzdá funkcie viac členov správnej rady a počet jej členov je menej ako polovica z pôvodne zvoleného počtu, zvolá správna rada členskú schôdzu za účelom vykonania doplňujúcich volieb členov správnej rady tak, aby sa konala do 35 dní od vzniku tejto situácie. Výšku členských príspevkov a poplatkov stanovuje správna rada.

 

Do pôsobnosti správnej rady okrem už uvedeného patrí:

 • zvolať členskú schôdzu a mimoriadnu členskú schôdzu
 • prijímať nových členov klubu
 • viesť zoznam členov klubu
 • vydávať predpisy operatívneho charakteru
 • navrhovať a schvaľovať organizačnú štruktúru klubu
 • riešiť pracovno-právne vzťahy v klube (prijímať, prepúšťať do a zo zamestnaneckého pomeru)
 • plniť úlohy uložené členskou schôdzou
 • upozorniť člena klubu na neplnenie povinností
 • vyškrtnúť člena klubu pre opakované neplnenie povinností člena
 • vylúčiť člena klubu pre opakované porušenie povinností člena, alebo pre iné závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v klube
 • vypracovať výročnú správu o činnosti a hospodárení klubu
 • vypracovať plán činnosti a rozpočet klubu na bežný rok

 

VIII. Štatutárny orgán (zástupca) klubu

Štatutárnym orgánom (zástupcom) konajúcim v mene klubu sú predseda a podpredseda klubu. V mene klubu môže konať aj iný člen správnej rady písomne poverený predsedom klubu.

Podpisovanie menom klubu sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo pečiatkou vytlačenému názvu klubu a napísanému menu štatutárneho zástupcu pripojí svoj podpis štatutárny zástupca. Dispozičné právo k účtu vedenému v peňažnom ústave má predseda klubu a podpredseda klubu, pričom vo vzťahu k peňažnému ústavu podpisujú spoločne výdavky väčšie ako 1500 €. U menších výdavkov postačuje podpis jedného zo štatutárnych zástupcov klubu.

 

IX. Revízor

Revízor je kontrolným orgánom klubu, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v iných orgánoch športového klubu.

Revízora volí členská schôdza. Do pôsobnosti revízora patrí:

 • kontrola hospodárenia klubu
 • povinnosť upozorňovať orgány klubu na nedostatky a zároveň navrhuje opatrenia na ich odstránenie
 • kontrola nad dodržiavaním stanov a vnútorných predpisov klubu
 • dohľad nad činnosťou predsedníctva a tajomníka
 • právo nahliadať do účtovných a pokladničných kníh
 • právo zvolať mimoriadnu členskú schôdzu, ak zistí v činnosti klubu nedostatky, ktoré sú v rozpore so stanovami a vnútornými predpismi klubu alebo so zákonom
 • o svojej činnosti podáva správu členskej schôdzi minimálne 1 -krát za rok.

 

X. Zásady hospodárenia

Športový klub môže mať vo vlastníctve hnuteľný a nehnuteľný majetok potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. O tento majetok je povinný sa starať, chrániť a zveľaďovať ho. Nakladá s ním v súlade so všeobecno-záväznými právnymi predpismi a v súlade s vnútroklubovými predpismi a pravidlami prijatými členskou schôdzou.

Zdrojmi majetku klubu sú:

 • príjmy z členských poplatkov
 • príjmy z telovýchovnej, športovej a spoločenskej činnosti
 • príjmy z povolených podnikateľských aktivít
 • príjmy z darov, príspevkov, dotácií, sponzorských príspevkov a pod.
 • príjmy z reklám
 • príjmy z poukázania 2% daní fyzických a právnických osôb

 

V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže klub vykonávať aj podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu v súlade so všeobecne - záväznými predpismi a stanovami klubu.

Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa činnosti klubu. Športový klub vedie pokladničnú účtovnú knihu klubu, do ktorej sa zaúčtovávajú všetky príjmové a výdavkové doklady, evidujú sa v nej všetky príjmy, náklady a výdavky.

Osoba poverená vedením účtovníctva zodpovedá za riadne zaúčtovanie dokladov v súlade so všeobecno-záväznými predpismi.

Športový klub má založený svoj účet v peňažnom ústave.

Na tento účet odvádza všetky finančné prostriedky, pričom denná pokladničná hotovosť nesmie presiahnuť sumu 1.500,- EUR.

Podpisový vzor v peňažnom ústave na tento účet má predseda a podpredseda klubu, správna rada môže toto právo zveriť aj inej osobe, ktorá je členom alebo zamestnancom klubu.

Športový klub každoročne vykonáva koncoročnú účtovnú závierku a jej závery dáva na prerokovanie a odsúhlasenie členskej schôdzi.

 

XI. Zánik klubu

Klub zaniká:

 1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením

O zániku klubu jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza, ktorá vymenuje trojčlennú likvidačnú komisiu, ktorá zo svojich členov tajným hlasovaním zvolí likvidátora.

Likvidátor je pri zániku klubu povinný vykonať majetkové vysporiadanie. Toto vykoná tak, že najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze, pričom návrh na použitie likvidačného zostatku podáva členskej komisii likvidačná komisia.

Likvidátor je povinný zánik klubu oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

 1. právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení

Ministerstvo rozpustí klub, ak zistí, že tento vyvíja činnosť, ktorá:

 • je vyhradená politickým stranám a politickým hnutiam, alebo organizáciám združujúcim občanov na zárobkovú činnosť, alebo na vykonávanie náboženstva alebo viery v cirkvách a náboženských spoločnostiach
 • porušuje zásady uvedené v § 3 odsLl. odsL 2 zák. č. 83/1990 Zb. v platnom znení
 • je v rozpore s § 4 alebo § 5 citovaného zákona, a to vtedy, ak športový klub napriek upozorneniu a výzve, aby od takejto činnosti upustil, v tejto činnosti pokračuje.

Proti takémuto rozhodnutiu ministerstva možno podať opravný prostriedok na Najvyšší súd v SR.

Pri rozpustení klubu ministerstvom vykoná jeho majetkové vysporiadanie likvidátor určený ministerstvom.

 

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy schválila členská schôdza na svojom zasadnutí dňa 3. februára 2012.
 2. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia členskou schôdzou.
 3. Schválením týchto stanov strácajú platnosť stanovy v doterajšom znení vrátane ich dodatkov a doplnkov.

Právne náležitosti neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecno-záväznými právnymi predpismi a zákonom č. 83/1990 Zb. v platnom znení o združovaní občanov.

 

V Nitre, 3. februára 2012.