Basketbalový klub mládeže Nitry

BKM SPU NITRA

Železničiarska 15
Nitra
94901
Instagram: @bkmspunitra

bkmspunr@gmail.com

Zápisnica zo dňa 13.11.2017

06.12.2017 18:41

Program schôdze výboru BKM SPU Nitra:

Dňa: 13.11.2017 v Nitre

Body:

1. Dotácie z SBA pre kluby 

2. Vyúčtovanie pridelených peňazí z Domina

3. Členské príspevky

4. Vytvorenie družstva pre 1.ligu mužov

5.Technické chyby hráčov a trénerov

6. Ples

Zučastnení členovia: 4 - p. Mečiar, p. Jurkin, p. Miháliková, p. Sáraz

Neprítomný: 1 - p. Kapustík (ospravedlnený)   

Zápisnicu spísala: A. Miháliková

 

Zápisnica zo schôdze výboru BKM SPU Nitra:

1. Dňa 10.11.2017 boli zaslané kópie faktúr z letných sústredení na SBA na posúdenie získania dotácie priznanej SBA z Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR na mládežnícke družstvá (426,96€/družstvo)

2. Výbor poveruje p. Jurkina zabezpečiť objednávku dresov, 2ks chráničov basketbalovej dosky a 2 ks basketbalových pružinových obručí v sume 690,00€, ktoré boli klubu pridelené z Domina pre basketbalové koše do haly.

3. Výbor sa dohodol, že výška členských príspevkov nasezónu 2017/2018 sa nemení: 

Družstvo Suma
Prípravka bez poplatku
Mladší mini 20€
Starší mini 25€
Ml. žiaci, žiaci, st. žiaci  30€
Kadeti a juniori 35€

 Výbor sa ďalej dohodol, že tréner alebo vedúci družstva je povinný vždy k desiatemu dňu nasledujúceho mesiaca poslať vyúčtovanie p. Lampertovej. Platba prebieha zaplatením hotovosti alebo na účet klubu. Platbu uhrádza hráč každý mesiac v rovnakej sume, aj keď nenastúpi na všetky tréningy alebo zápasy z rôznych dôvodov (ochorenie, rodinné dôvody, atď.). Výnimku dostáva hráč, ktorý má dlhodobé zranenie (viac ako jeden mesiac).  Výber členského bude na základe počtu hráčov na súpiske v systéme ISSBA v čase vždy od septembra do júna nasledujúceho roka. Povinne treba zaslať vyúčtovanie za mesiac september a október p. Lampertovej.

Termín: koniec novembra 

4. Výbor poveruje p. Urbana zostavením družstva mužov na sezónu 2018/2019 do 1.ligy SBL a zabezpečiť pre nich tréningové priestory a časy v hale SPU. Výbor sa dohodol na vytvorení samostatného bankového účtu pre družstvo mužov.

5. Technické chyby hráčov a trénerov si aj naďalej budú hradiť hráči atréneri sami, pokiaľ výbor neuzná inak. Poverujeme vedúcich družstva túto informáciu podať samotným hráčom.

6. Výbor poveruje p. Mihálikovú zabezpečiť termín a priestory plesu.