Basketbalový klub mládeže Nitry

BKM SPU NITRA

Železničiarska 15
Nitra
94901
Instagram: @bkmspunitra

bkmspunr@gmail.com

Zápisnica zo dňa 19.12.2017

07.01.2018 09:36

Program schôdze výboru BKM SPU Nitra:

1. Doriešenie výberu členských príspevkov v auguste,platby st., ml. mini, mikroligy  

2. Návrh nového ekonóma klubu k 1.1.2018

3. Doriešenie úpravy stanov - zmena štatutárov, adresa klubu

4. Rôzne

 

Dátum: 19.12.2017 v Nitre 

Prítomní: J.Mečiar, B.Jurkin, M.Sáraz, A.Miháliková

Neprítomní: M. Kapustík

Vypracovala: A. Miháliková

 

1. Výbor žiadal informáciu od trénera P. Semana ohľadom jeho zmluvy s SBA a následne preveril možnosť trénovať aj nažiadosť rodičov v budúcej sezóne družstvo ročníka 2006/2007. P. Semans trénovaním spomenutého ročníka súhlasil s tým, že si nájde aj asistenta. Výbor sa dohodol,že p. Štefan Gabriel zostáva trénerom ročníka 2006/2007 zostáva trénerom ročníka 2008 s podmienkou, že doplní družstvo s minimálne 15 chlapcami pre sezónu 2018/2019. P. Śtefan Gabriel naďalej zostáva trénerom ročníkov 2009 a 2010,hrajúcich "microligu" s tým, že postupne doplní hráčov. Výbor rozhodol, že deti zúčastňujúce sa zápasov a tréningov v kategóriach starší a mladší mini a zároveň nespĺňajú ročníkovú kategóriu (sú mladší) budú platiť členské príspevky podľa kategórie, v ktorej hrajú. Pokiaľ hrajú v dvoch kategóriách,platia členské príspevky len raz a toza vyššiu kategóriu. Príspevok detí hrajúcich microligu na prekrytie výdavkov bude 5€ platbou na účet klubu. Člensképríspevky sa v plnejvýške budú platiť od augusta do júna nasledujúceho roka. Výška odmien trénerov je počas roka rovnaká. Výbor si vyhradzuje možnosť pred sezónou 2018/2019 urobiť zmeny podľa vzniknutej situácie.

Termín:ASAP

2. Výbor sa dohodol znova osloviť pani Ľ.Lampertovú a požiadať ju o pokračovanie spolupráce s klubom za dohodnutých podmienok.

Termín: Do konca decembra.Vybavuje:B.Jurkin

3. Výbor sa dohodol nazvolaní členskej schôdze v januári 2018, kde bude prerokovaný návrh úpravy stanov klubu v zmysle adresyklubu a doplneniaštatutára klubu predsedu správnej rady   p. J. Mečiara.

Termín: dokonca decembra. Vybavuje: A. Miháliková

4.Rôzne: 

a.) Výbor schválil hosťovanie Mateja Roháča (2003) v Trnave, pokiaľ o to požiada matrikár trnavského klubu.

b.) Výbor sa dohodol, že vbudúnosti bude finančne podporovať uchádzačov o trénerský a rozhodcovský kurz, pokiaľ podajú riadnu žiadosť v lehote 1 mesiaca pred začatím kurzu a budú riadnymi členmi klubu. Výbor neschválil finančný príspevok na trénersky kurz Š. Gabrielovi, lebo nesplnil podmienky z dôvodu, že o príspevok mal žiadať ešte pred nastúpením na kurz.Jeho spolupráca s klubom v  budúcnosti nie je vylúčená. 

c.) Výbor bol oboznámený p. Mečiarom o poruche spúšťacieho mechanizmu (kladky) koša na Škultétyho škole,opravu zabezpečuje p. B.Jurkin.

d.) Prípravu a tlač motivačných lístkov na uplatnenie 2% z daní navrhne D.Okošová

e.) Výbor prerokoval požiadavku trénerov zabezpečiť prehliadku pre detí, ktoré sa z rôznych dôvodov nezúčastnili prehliadok v 11/2017. Zabezpečuje A.Miháliková.

f.) Výbor sa dohodol zabezpečiť halu SPU, na trénovanie počas sviatkov v spolupráci s rektorom SPU. Zabezpečuje p.Mečiar podľa požiadaviek kadetov. 

g.) Výbor doriešil vyúčtovanie dotácie k 1.12.2017. Dotáciu na vytvorenie družstva mužov dorieši s primátorom p.Mečiar.