Basketbalový klub mládeže Nitry

BKM SPU NITRA

Železničiarska 15
Nitra
94901
Instagram: @bkmspunitra

bkmspunr@gmail.com

Zápisnica zo dňa 5.12.2017

06.12.2017 19:25

Program schôdze výboru BKM SPU Nitra:

Dňa: 5.12.2017 v Nitre

Body:

1. Kontrola plnenia úloh zadaných na schôdzi výboru z 13.11.2017

2. Výber členských príspevkov

 

Zučastnení členovia: 5 - p. Mečiar, p. Jurkin, p. Miháliková, p. Sáraz, p.Kapustík 

Neprítomný: 0  

Zápisnicu spísala: A. Miháliková

 

Zápisnica zo schôdze výboru BKM SPU Nitra:

1. Výbor skonštatoval úspešné zrealizovanie bodov 1.,2.,5. a 6. zo schôdze z 13.11.2017

2. Výbor sa dohodol, že členské príspevky v družstvách mladších a starších mini sa budú odvádzať na účet klubu a kontrolu výberu bude robiť ekonóm klubu s členmi výboru. Takto sa rozhodol po tom, ako sa tento spôsob výberu osvedčilaj v iných kategóriách. 

Termín: december

 

Číslo účtu klubu: IBAN:  SK57 5600 0000 0068 2808 0001 

Variabilný symbol (VS): rok narodenia dieťaťa (v prípade trvalého príkazu)

                                      rok narodenia dieťaťa a mesiac (v prípade jednorázovej mesačnej platby)

Poznámka pre prijímateľa: potrebné uviesť meno dieťaťa a skratku družstva (Napr: Jožko Mrkvička SM alebo Jožko Mrkvička MM)